27 november 2017

Kommentar till "Snart val"

Visst är det så att det numera finns många möjligheter till att göra sin röst hörd. Men det offentliga samtalet består för det mesta av att det skrivs debattartiklar i olika ämnen och politiker delger sina beslut. Någon riktig dialog med väljarna, användarna eller brukarna av kommunens tjänster förekommer inte så ofta.
Det är folket som kommit närmare makten och nu har möjlighet att uttrycka sina önskemål och synpunkter.

Vad som skulle behövas är mer formaliserade fora för att föra en konstruktiv dialog med kommunens tjänstemän och politiker. Det räcker inte med att hänvisa till möjligheten att skicka in frågor eller förslag. Engagemanget kräver oftast en diskussion då väljarna/brukarna inte är lika insatta/kunniga. Ett inslag i föreslagen dialog kan vara att kommunledningen gör regelbundna besök ute på företagen för att pejla läget och ta del av verkligheten. Politiker i vård- och omsorgsnämnd skulle säkert kunna föra bra samtal vid regelbundna träffar med olika brukare på något resurscenter.

Hur för man dialogen med invånarna vid tänkta ny- eller utbyggnader av samhället? Acceptansen hos invånarna är nog så viktig att vinna. Det finns de som anser att informationen om vad som händer i skolan är bristfällig och insynen dålig. Kanske är politikerna för långt borta. Att ha en dialog med föräldrar som både finansierar skolan och har kunskap borde vara intressant för en nämnd som vill föra en dialog om framtiden i lämplig gruppering.

Att hitta former för en medborgardialog kan ta tid men den borde kännas viktig för politiker och demokratin. Det finns några faktorer för att nå framgång i en dialog.
Det gäller att göra tydlig med vad som går att påverka och inte. Är frågan påverkbar? Är förtroendemän och tjänstemän påverkbara? Vill invånarna vara med och påverka?

Hur det är med den saken i Vingåker är inte lätt att veta men inför nästa års val finns anledning att fundera på vilka vägar man vill nå väljarna och hur man skall få dem att deltaga i processen att få ett bra styre för kommande mandatperiod.
/Åke

22 november

"Har just skrivit en kommentar till Patriks krönika från i går. Men märker att den väl passar som kommentar till Hans Jenseviks krönika idag.

Ekonomiska undanträngningseffekter får alltid sociala följder. Och det var sociala följer av haltande uppfostran Patriks krönika från i går handlade om. Ekonomi som social följdverkan kan då kommenteras på detta sätt:

Jag kan inte låta bli att tänka på vilka Stefan Löfven sagt sig vilja ha in i vården för äldre, för att öka på ”sysselsättningsgraden”, via ”mer enkla jobb”.
Rakt in i sårbarhetens innersta rum bland alla svaga och utsatta vill statsministern att smältdegeln av mer aparta värdegrunder skall nå i form av hjälpande händer och annorlunda värderingar. Jag själv blir allt mer rädd för att bli gammal i Sverige.
Jag trodde länge att professionalism och empatisk förmåga var bland de viktigaste egenskaperna inom vården, där svaghet och utsattheten tillhör vardagen. Men i ivern att skapa sysselsättning och att integrera skall allra de äldre nu få möta de individer som Patrik så väl beskriver- i alla fall om Stefan Löfven får som han vill.

Vad jag förstår finns det sedan länge en mer etniskt baserad äldrevård i Sverige som tar hänsyn till de äldres ursprung. Just för att de äldre skall känna sig hemmastadda och förstådda – få bli insvepta i en ökad trygghet de sista åren av livet.
Frågan uppstår då. När kommer dessa behov även att börja beaktas för etniska svenskar, utan att detta stämplas som rasism? Blir det först när svensken även han kan betraktas som en av minoriteterna?
Och varför en kollektivistisk syn när allt egentligen handlar om enskilda individer och deras trygghet som äldre? Är det inte hänsyn till kontaktmöjligheter på sitt eget modersmål och kulturella hemvist som alla äldre söker och även bör kunna få – om vi nu för en stund glömmer bort det välfärdsindustriella komplexet. Att som riktigt gammal kastas in i multikulturens smältdegel och allmänna cirkus är kanske inte det bästa för en redan försvagad hälsa, när behovet av trygghet är som allra störst."
Eva-Britt

15 november 2017

Hej Bjarne,
såg att du hittade några intressanta rader om våra byråkrater och noterade att de i Focus beskrivs som ”de är gravallvarliga figurer i demokratins tjänst”. 

Den som på allvar tog itu med att ordna upp byråkratin i vårt samhälle var ingen mindre än Axel Oxenstierna som i början på 1600-talet ordnade och lade grunden till den statsapparat vi har idag. Om det kan man läsa i 2 tjocka böcker av  Gunnar
Wetterberg ”Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid del 1 och 2”.

”Därför ska vi vara stolta över våra byråkrater” tycker Fredrik Segerfeldt här i ett inlägg i Dagens Samhälle. Främst då för att vår offentliga sektor fungerar så väl med stabila äganderätter, rättvisa domstolar och fasta spelregler. Makten utövas enligt lag och den gäller lika för alla vilket ger en jämn politisk och ekonomisk spelplan som är en förutsättning för utveckling.
Det är ett bra land vi lever i.
/Åke

11 oktober 2017

Hej Bjarne,
Det föreligger ett bekymmer med att tro att partierna ska kunna skapa en opinion för sin politik. Ibland berättar de med vilka de vill eller inte vill regera men då oftast mer i förbigående. Om de vill att vi väljare skall rösta på dem måste de både  förespråka sin politik, försvara den och få ett mandat av oss väljare för den.

Men samtidigt säger de ”att det inte är säkert att jag kommer att föra den politiken”, därför att de först måste se hur läget ser ut efter valet.
Eftersom det i vårt land är så svårt att få till en tydlig politisk majoritet är partierna inte heller så trovärdiga när de presenterar sin politik då vi inte kan lita på att de kommer att kunna genomföra den. Nödtvungna kompromisser kommer att urvattna alla ambitioner.
Så vad är det egentligen för mening med att rösta?

Om en väljare, som är missnöjd med dagens ordning, väljer att lägga sin röst på ett annat parti än det senast valda, i hopp om förbättring, kommer naturligtvis en annan väljare att resonera likadant fast i motsatt riktning och därmed inträffar ingen förändring alls i den politiska balansen.
Det vore ärligare om partierna före valet inte bara tydligt redogjorde för sina program utan också med vem de kan tänka sig att liera sig med. Respekten för demokratin förtjänar det.

Vi väljare är oftast mindre intresserade av vilka som genomför en viss politik än att den genomförs. Vardagen är ändå fylld av av en massa personliga funderingar kring praktiska frågor som ekonomi, bostäder, arbete, försörjning, miljö, skola, diskriminering, pension etc.
Det är många frågor väljarna vill ha svar på och önskar helst också se någon som är villig att ta på sig ledartröjan och förklara varför det partiets politik bättre skulle lösa dagens problem.
Är det för mycket begärt?
/Åke


Bjarne,
Har faktiskt svårt att förstå varför just Vingåker år efter år skall återfinnas i  bottenskiktet av skolrankingen. Det finns egentligen ingen anledning att skylla på ekonomi eller ”sämre material” att arbeta med. 

Vi får hoppas att väljarna inför kommande val ställer sig på barrikaderna  och kräver en ”rättning i ledet” bland politikerna och ordnar/väljer  en arbetsduglig  majoritet som inte hela tiden behöver kompromissa så mycket.

Svensk skola är och har generellt sett varit bra och det gäller att ta vara på de erfarenheter som framgångsrika skolkommuner fått.

SKL har undersökt hur man leder och styr skolan på ett bra sätt och har i en rapport redovisat 8 faktorer för att nå ett framgångsrikt resultat:

1 Bra ledare
2 Kompetenta lärare
3 Höga förväntningar
4 Ta reda på hur det går
5 Hur fungerar relationer
6 Har tydlig ansvarsfördelning
7 Fånga upp elever med svårigheter
8 Enighet om skolans mål

Kommunens ansvariga och de lokala partierna uppmanas därför att ta till sigSKL:s dokumenterade erfarenheter till att få en framgångsrik skola även i Vingåker och äntligen lämna den genanta placeringen i bottenskiktet av
skolrankingen.
/Åke

6 oktober 2017

Bjarne,
Kan tänka mig att det finns både väljare och politiker i Vingåker som funderar på hur det skall gå till att inom rimlig tid kunna klättra i rankingen av skolorna. 
Flera kommuner har gjort ordentliga ryck i listan. Ovanåker t.ex har klättrat från en anonym mittenplacering till plats 3 genom en ny politisk målsättning.
Ett antal andra kommuner har på ett markant sätt förbättrat sina placeringar med följande recept:

”Lugna och trygga skolor med låg personalomsättning och fler specialpedagoger."

"Generellt  för de kommuner som klättrar eller hamnar i topp på listan är att politikerna satt sig ned tillsammans med lärarprofessionen, enats om en målsättning och säkerställt att det finns resurser.” vilket man kan läsa om  i GP.

Det  kanske är så att lärarna i framgångsrika kommuner lär ut mer än att de coachar ochatt eleverna oftare och hellre svarar på andras frågor än att de ställer egna.  
/Åke

30 september 2017

Bra drag Bjarne!
Kanske trycket ökar på kommunen framöver. Vingåker har verkligen usla siffror när det gäller skolan. Titta på statistiken igen.
2015 klarade 55 % av 93 elever kunskapskraven i alla ämnen. 2016 klarade 52,8 % av 85 elever detta.
2017 klarade 48,5 % av 101 elever detta.
I stället för att klättra uppåt lutar kurvan åt fel håll.
Det är säkert fler samverkande faktorer som behöver justeras för att det skall kunna bli någon ändring.
Vilket/vilka partier är beredda för den’ utmaningen?
Åke

14 september 2017

Hej Bjarne,
Såg att du länkade till socialnämndens protokoll från bl.a  den 11/9 som innehåller 123 sidor att bläddra i med information om hur verksamheten utvecklat sig hittills under året.

Den inte helt ljusa rapporten godkänner man och lämnar den till kommunstyrelsen och revisorerna. 
Erinrar mig så att du nyligen 10/9 citerade Hillblom på Kuriren som menade att ” Journalistens uppdrag är att kritiskt granska kommunen, och både kan, ska och får vara obekväm.”  
Tycker så att kommunens protokoll borde ge Kuriren underlag nog till att  granska och följa upp föreslagna åtgärder till förbättringar.

I rapporten (sid 2) noterar man att ”det är fortsatt stora svårigheter att analysera avvikelser gällande personalkostnader. Nya löner innebär ett underskott på ca 100tkr/mån. 
Kommunen saknar användarvänliga uppföljningssystem.
Underskottet fortsätter att öka snabbt" vilket tidigare under året förutspåddes av avgående chef.

Prognosen för hela året för Individ- och familjeomsorgen visar på - 2 040, Äldreomsorgen på -1 346 och Funktionshinderomsorgen på 1 150. Den budgeterade kostnaden för Ung Integration är betydande.

Ung integration, gemensam    ca 1 943
Fenix Ensamkommande         ca  7 841
Pegasus Ensamkommande      ca  9 131
Orion Ensamkommande         ca  3 806
Väduren Ensamkommande     ca         0
Atlas Villan                             ca  4 419     
                                              ca  27 140

På sid 4 anges under rubriken ”Analys av ekonomiska avvikelser” att resultatet för 2017 kommer sannolikt att bli mycket kärvt och under ”Sammanfattande bedömning” menar man att socialnämnden inte kompenserats för de ökade kostnader som brist på arbetskraft och olika ökade kostnader orsakat.

På sid 102 och framåt finns en revisionsrapport av PWC ang. "Granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.”  
I sammanfattningen på sid 104 kan man läsa att PVC menar att.
"Efter en genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har en  tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden.”
Av 9 granskade kontrollmål var 3 uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 1 ej uppfylld nämligen:
"Det finns principer för ersättningsnivåer som efterlevs.”  
/Åke

10 september 2017

Hallå Bjarne,
Eftersom jag just läser min egen kommuntidning kan jag inte låta bli att jämföra den med vad du skriver om vad som erbjuds er i Vingåker. Det är tur att de finns andra saker i Vingåker än Kuriren som gör att du trivs där.
Det förvånar mig att M Hillblom så ofta 
framhåller sin och Kurirens journalistiska roll och uppgift.
Vilken seriös tidning har inte det?

Eftersom storleken i det här fallet har en viss betydelse kanske det inte är så lätt att jämföra Vingåkers storlek S mot min kommuns XXL (Huddinge) vilket i flera avseenden medger större resurser, men behovet av information är ju inte mindre för det. 

Kurirens bidrag av info om Vingåker har hos oss vuxit ut till åtskilliga sidor med lokal information och reportage som distribueras gratis varje vecka till invånarna och betalas via annonser.

Ledande politiker fick snudd på hjärtsnörp när Trafikverket meddelade kommunen att man inte ville bidraga med en nationell väg genom kommunen. Åtagna antal bostäder och arbetsplatser riskerade att inte bli förverkligade.
Läsarna uppmanas av ordf. att tycka till. 

Det är inte bara Gustav V:e som kört i diket vid Kungens Kurva. Vid en krock och dikeskörning nyligen utväxlades svordomar mellan de inblandade på olika främmande tungomål så att polisen inte kunde notera vad som hänt.

Så meddelar kommunen i tidningen t.ex att:
- ett cykelnät om 85 mil skall byggas ut.
- Parken XX skall rustas upp ordentligt med mer grönska.
- Medborgarna skall få tycka till.
- Lockar så med kalas i Honungsparken.
- Invigning av ny idrottshall.
- Lockar till träning  efter sommaren på det fina uterummet.
- Ordnar med familjedagar på Barnkonsten
- Högläsning för vuxna på biblioteket
- Familjedag  med Friluftsfrämjandet
- Seniorfest i Sjödalsparken
- På seniorveckan erbjuds, promenader, vattenträning, körsång, It-kunskap, speeddejting etc.

Man uppmanar läsarna att höra av sig till tidningen och kommunen och tycka till vilket också flitigt görs via insändarna. Partierna gör också utfall mot varandra för att informera läsarna.
Ser t.ex. att både S, M och SD har inslag som vi väljare kan ta ställning till.

En hel  sida ägnas åt att lista och beskriva vad som är på gång i kommunen.

Givetvis håller kommunen också blodtrycket uppe hos invånarna med en del beslut som t.ex.

I kommunen finns grusvägar med tillhörande byggnader/bostäder som funnits där sen hedenhös.
När kommunen nu tagit sitt ansvar till att bygga ut behöver grusvägar breddas, rätas ut och asfalteras. Någon bestämmelse tillåter så kommunen att erbjuda dessa husägare att deltaga i
finansieringen med ett belopp om mellan 100- 200 tusen kronor. Samtidigt påpekar man att ett ”tack, men nej tack” inte tas emot som något svar.

Att veckovis få ta del av information och reportage om vad som händer i kommunen känns bra som komplement till de större frågorna som opinionen redan sammanfattat i:
- Ska vinsterna i välfärden begränsas?
- Hur ska vi kunna skapa fler enkla jobb med lägre lön?
- Hur ska köerna i sjukvården och långa resor till andra        vårdplatser kunna minskas?
- Ska vi öka invandringen igen?
- Ska tiggeriet förbjudas?

Digniteten och ordningen på dessa större frågor beror helt på om väljarna är vänster- eller högerfotade och kommer att ältas i media fram till valdagen.
/Åke

4 september 2017

DET ÄR DAGS ATT ÄNDRA VÅRT POLITISKA SYSTEM – DET NUVARANDE ÄR INTE DEMOKRATISKT.
Svensk politik styr inte längre Sverige. Vi saknar inte bara en skeppare, vi saknar hela besättningen. Skeppet driver med vinden och skrovet läcker. Råttorna lämnar!
Sverige är på väg att falla samman som nation. Något drastiskt måste ske. Jag har för en tid sedan på Ledarsidorna fört fram min tanke om hur vi medborgare skall få inflytande över politiken.
Jag upprepar här denna min framställan.
Det finns ett land där folkets mening beaktas och till och med får styra politiken. Landet heter Schweiz.

En god vän till mig beskrev detta system lite kortfattat så här:
"I Schweiz är riksdagsledamöternas arvode mycket lågt och det är inte tänkt att ledamöterna skall kunna leva bara p.g.a. ersättningen från parlamentet i Bern. Därför är det fråga om korta återkommande parlamentssejourer så att ledamöterna kan ha ett riktigt arbete vid sidan om att vara folkvald.

Resultatet är att många företagsledare och fria yrkesutövare också är riksdagsledamöter. Bildningen är mycket högre än i Sveriges riksdag och besluten är väl genomtänkta i en konservativ riktning. Om folket ändå inte håller med blir det folkomröstning.
Lobbingverksamhet är tillåten, reglerad och schemalagd.
I de 26 Kantonsparlamenten är inslaget av näringsliv och bildning ännu högre än i själva huvudstaden.

I Schweiz finns förutsättningarna för att rekrytera de bästa människorna från hela världen. Tjugofem procent av befolkningen består av utlänningar, femtio procent av alla företagsledare är rekryterade från utlandet och när det gäller professorerna på universiteten så är siffran sextio procent, d v s man rekryterar från hela världen.
Något motsvarande är inte möjligt i Sverige på grund av låga löner, höga skatter och en hopplös bostadssituation.”

Kent Forssgren, i en kommentar på Det Goda Samhället

18 augusti 2017

Läser på nätet - och nickar instämmande:

"Mitt i det här kompletta dårhuset, där man ständigt behöver revidera upp vad som är peak idioti, är dina inlägg alltid en trygg hamn Jens (Ganman). En form av syreinjektion och ett hopp om att stringens och klarsynthet fortfarande lever. Din demoniskt outtröttliga envishet att syna det irrelevanta bruset och tränga igenom med en relevant signal, är både viktig och djupt uppskattad.

Dock är jag skeptisk till att journalister kommer börja ställa de relevanta frågor som måste ställas.
Likväl som att det känns orimligt att politiker skulle börja uppvisa kompetens när den konsekventa linjen hittills varit inkompetens.

Samma personer som satt oss i den här guacamolen är troligtvis inte av det rätta virket att plötsligt börja städa upp i någon slags pånyttfödd kompass för vad som är rätt och fel.
De är dinosaurier och har förbrukat sin tid.
Eller, det borde vara så i en sund värld.

Men den sunda världen kräver en pragmatism som i sin tur kräver att stora delar av folket vaknar upp ur sitt fredagsmys, Ikea-monterande, Lets Dance-koma och börjar agera. Raskt.

16 augusti 2017

Existensberättigade?

Ärligt talat Bjarne, hur sannolikt är det egentligen att det skall bli någon större skillnad på dödläget mellan partierna efter nästa val så länge inget parti är tillräckligt stort och inte heller vill liera sig eller ta stöd av SD?

Läser i Det Goda Samhället ett inlägg av en representant från surhögern:
” Vi lever i förvirringens tider. Som allmänborgerllg väljare är det en plåga att notera bristen på handlingskraft och hur alliansbygget nu förefaller falla isär. Moderaterna söker oförtrutet efter en förlorad själ och för en stundtals 
förvirrad debatt om liberalism och konservatism.

Vår politik har tre block och två slår det tredje.
Splittras det borgerliga blocket, vilket S hett önskar, sitter S säkert i sadeln. Och får man tro alliansen, som med stöd av SD fått igenom hundratals (verkningslösa) tillkännagivanden i riksdagen, vore det en stor olycka för landet. 
Kan det var så att borgerligheten inte menar vad den säger? Vad skall en stackars väljare tro?
Är det inte en alliansregering som gäller? Eller kommer L och C att lockas över att vara stödhjul åt en skadeskjuten statsminister?"

Men Bjarne, när allt kommer omkring, varför bry sig, med tanke på den korta tid många av oss har kvar? Varför inte njuta av livet så länge det går och strunta i vad som kommer sen? Den värld vi lever i sedan barnsben håller på att ändras i förfärande fart och vår egen och efterkommandes framtid är ändå höljd i ett töcken.
/Åke

Jag tyder Åkes kommentar som mest gällande rikspolitiken men ser jag till kommunpolitiken i Vingåker så finns SD med i gruppen "oppositionspartier" som de röstar tillsammans med.
Vilket på intet sätt gör min fråga om partiernas existensberättigande mindre viktig.

15 augusti 2017
Hanne Kjöller.
… Helt rätt att de flesta som intervjuas inte har en aning om vad de talar om alternativt  har anammat en uppfattning som låter rimlig. Mer underhållande är då att lyssna på amerikaner som blir intervjuade. De har en uppfattning som de tydligt artikulerar väl tränade som de är sen barnsben. 

Påminner här om vad Hans Rosling sade i ett av sina föredrag. 
"Det vara först en sen kväll, när jag höll på att sammanställa min rapport, som jag verkligen insåg min upptäckt. Jag har visat att svenska toppstudenter vet statistiskt avsevärt mindre om omvärlden än vad schimpanser gör.
En schimpans skulle svara hälften rätt om jag gav den två alternativ att välja mellan"

/Åke

11 augusti 2017

Hej Bjarne,
Industrimannen Carl Bennet är känd för sin  kreativitet och sitt politiska engagemang. Dagens DN beskrivs  hans lanserade pilotprojekt med lärlingsutbildningar.

I hans bolag i Tyskland med 6000 anställda finns 3- 5% lärlingar och han skall nu i samarbete med politiker och fackförbund i Sverige starta lärlingsutbildningar på 16 skolor och 200 elever i
sydvästra Sverige och i Västerbotten. Upplägget innebär att eleverna studerar halva tiden och arbetar halva tiden mot ersättning.

Vad är det som hindrar att framåtlutande politiker inom Vingåker, för sig eller i samarbete med andra kommuner i länet tar initiativ till liknande projekt eller ansluter sig till det nämnda?
Allt i syfte att utveckla kommunen och dess elever, både infödda och nytillkomna. Lämpliga områden finns säkert inom både teknik, vård, fritid och restaurang.

Varför inte prova något nytt i stället för att göra som man alltid gjort? Bjarne, dags att efterlysa fler idéer!
Det börjar drar ihop sig för de politiker som vill profilera sig.
/Åke

9 augusti 2017

Utmärkt förslag!
Hur ofta har man som svensk skattebetalare inte ställt sig frågan vart vårt  okontrollerade och extremt höga skatteuttag går? Årlig redovisning, tack, är det minsta man kan begära, gärna med ovan nämnda konsekvensanalys om utfall, resultat och effektivitet.
En sådan redovisning för skattebetalarna vore inte bara rimlig och rättvis utan skulle framförallt förmodligen leda till en välbehövlig tillnyktring och självsanering kring vad som är rimligt att vi skattebetalare ska subventionera.

Är det t.ex. rimligt att vi tvingas finansiera obskyra föreningars verksamheter, s.k. studieförbund, där allsköns radikalism kan frodas? Är det rimligt att förse invandrade personer, som aldrig bidragit till skattekakan med denna uppsjö av välvilliga bidrag istället för självförsörjning?
Monica Eliasson

2 augusti 2017

Du Bjarne, vem kan man lita på idag?
Det var många bra exempel du tagit upp. Att kolesterolet är ifrågasatt har man läst om i årtionden. Om det nu är så bra som det antyds i artikeln kan man ju undra varför det inte har skrivits mer om det tidigare?
Har sen länge förstått att det är viktigt att balansera kolesterolspegeln d v s att behålla balansen mellan det goda och det mindre goda och inte manipulera det genom att ändra fettintaget. Att inta föda via omvägen över djur är ett känt slöseri. Det går åt 7 gånger mer energi att ta in näring via djur än via växtlighet. Tyvärr smakar det inte alltid lika gott men vegetarianerna är inte helt fel ute.

Via mitt yrke har jag lärt mig att vara misstänksam mot allt och alla. Det är lönsamt att alltid ifrågasätta varför, hur så osv. Som bekant finns det ingen fri lunch att hämta utan det ligger alltid någon baktanke bakom ett gott erbjudande. Många till synes seriösa artiklar som skrivs (särskilt inom läkemedelsindustrin) har skrivits av köpta specialister som arvoderas av bakomvarande intressenter (företag).

Förr kunde man leva ett helt yrkesliv på den kunskap man lärt sig genom den utbildning man tillgodogjort sig. Numera måste man hela livet fortbilda sig för att kunna följa med i utvecklingen. Tråkigt nog verkar det som om politikerna missat att det även gäller dem. Många verkar luta sig bekvämt tillbaka och tror gammal kunskap räcker för att styra väljarna trots att kunskapen blivit obsolet.
/Åke

31 juli 2017

Det är alltid lika upplyftande att läsa artiklar skrivna av personer med gedigna kunskaper i aktuellt ämne. Tillhör själv de som tror på att alla system i någon mån är självreglerande dvs gör nöd- vänliga korrigeringar om avvikelserna tenderar att bli för stora. Tex så kommer jordens befolkning inte fortsätta att öka i samma takt framöver. ( Hans Rosling förklarade bra).

Den diskussion som nu förs om övergång till annan energiform grundar sig just på insikten om risken av för höga temperaturer. (Bland annat beroende på att permafrosten i Sibirien håller på att smälta och släpper ut bunden gas. Nyligen  lossnade ett isberg  i Antarktis som var dubbelt så stort som Gotland (5800 kvadratkilometer och kan väga upp till 1000 miljarder ton) vilket kan leda till ett ännu större brott av is.

Man får hopps att invånarna på alla låglänta öar och holländarna är simkunniga för att möta de kortsiktiga risker som finns.
På längre sikt är det säkert lugnare.
/Åke

28 juli 2017

Hej Bjarne,
Undrar just om det verkligen finns politiker som "med entusiasm propagerar för att skolan skall ägna sig åt ytterligare något behjärtansvärt ändamål, istället för att undervisa i tråkiga basfärdigheter.” Vi har ju tidigare noterat att universiteten klagat över att eleverna inte kan tillgodogöra sig litteraturen p g a bristande förkunskaper.

I veckan har skrivits att Sthlms universitet klagar på att "svenska studenter inte klarar av att skriva korrekta meningar och ej heller kan uttrycka sig begripligt på svenska trots att det är deras modersmål”. Per Förnegren, lektor i franska, berättar i en artikel 
att vissa elever som börjar läsa franska på universitetsnivå med godkända betyg i franska inte kan grundläggande ord och grammatik.

Det måste vara ett misslyckande från skolans sida att så många lämnar  gymnasiet med bristande kunskaper trots godkända betyg. Än värre blir det för dem som kommer från hem utan studievana och där föräldrarna inte kan kompensera för det skolan inte lärt ut.

Ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, vill att högskolan måste anpassa undervisningen så att eleverna klarar utbildningen. Frågan är om det är där anpassningen skall ske. Att gå från lektionsstyrd undervisning i gymnasiet till att självständigt läsa in litteratur kräver en självdisciplin som kan upplevas som en kulturchock alla inte mäktar med.

Det har därför föreslagits att antagna studenter borde ges möjlighet att först genomgå en kurs med prov i till exempel i akademiskt skrivande och varför inte även i studieteknik.

Det kanske skulle kunna vara en bra ide´ att vara lite förberedd när man som nybörjare
vågar ge sig ut.
Åke

23 juli 2017

Hej Bjarne,,
Det verkligt trista med hela historien är att tillgången till databaser har lämnat landet.
För en it-tekniker tar det några minuter att kopiera hela databaser, för att senare kunna analysera, sälja vidare eller använda dem.
De som kopierar behöver inte själva ha några andra intressen än de pengar som en försäljning kan inbringa.

Har under flera år arbetat som revisor och vet hur känslig den rollen kan vara i samarbete med styrelser och liknande. För en gångs skull har här en revisor enträget utfört ett gediget
hantverk och gång på gång påpekat och dokumenterat riskerna med myndighetens hantering.

All heder till internrevisorn Annette Olofsson!
/Åke

20 juli 2017

Semesterdags…

Hej Bjarne,
Nyss hemkommen från en trevlig vistelse i sydligare trakter deppade jag till ordentligt när jag i pressen blev utpekad som miljöbov. Hade nämligen haft den dåliga smaken att välja flyget för att få lite värme och sol. "Flyget genererar mer utsläpp än vad som är hållbart jämfört med vad en person släpper ut på ett helt år och hur mycket linser man än äter går det inte att kompensera för en semester med flyg till sydliga nejder."

Läser så att invånarna på Mallorca t.ex har tröttnat på svenskar och norrmän. Inte de då som kommer som charterturister utan de som köper upp hus för att sen hyra ut dem för 15.000 kr/vecka när de själva inte är där. Lika fina trädgårdar som hemma vill de också ha och vattnar därför så mycket att vattenbrist råder på hela ön. Priserna har stigit så mycket att lokalbefolkningen har svårt att klara sig. Synnerligen ovänlig handling mot den oftast så trevliga lokalbefolkningen som nu också tillsammans med myndigheterna har börjat protestera på olika sätt.

Forskare i Lund har kommit fram till att om vi skall klara uppsatta miljömål så måste vi göra rätt saker: äta vegetariskt, ställa fossilbilen och sluta flyga. Eftersom varje människa genererar utsläpp borde också ett minskande barnafödande vara positivt för uppnå klimatmålen.

Att turista i Sverige känns alltmer lockande eftersom semestermiljön oftast är både genuin och inte lika exploaterad. Åke

11 juli 2017

Hej Bjarne,
Du kanske har sett det här, ett sant ord ur ”Det goda Samhället”.

Man kan tycka att det fattas åtskilliga hantverkare i dagens politiska garnityr på riksplanet och kanske också lokalt.
I FN och i Bryssel har vi några svenskar bl.a (Jan Eliasson och Cecilia Malmström) som arbetat/r idogt och rätt anonymt och får oförtjänt  lite uppmärksamhet. Hur det är lokalt i Vingåker kanske väljarna blir varse  ju närmare valet vi kommer?

Delar helt Jan-Olof Sandgrens uppfattning om C H och Jimmie.

"Politik är ett hantverk, som kräver duktiga hantverkare. Saknar man begåvning kan man visserligen dölja det genom att strikt följa en ideologi, eller en partilinje. Men bara en duktig politiker har förmågan att använda partiet (inklusive dess ideologiska garnityr) som plattform för att ge människor en röst.
Två politiker under min livstid väcker – om än motvilligt – min beundran: C H Hermansson och Jimmie Åkesson.

Man kan fråga sig vilket som är farligast; en tveksam ideologi eller ett inkompetent ledarskap. Jag lutar åt det senare.
En inkompetent ledare måste i alla lägen stödja sig på ideologin, det är hens krycka och legitimitet.
En duktig ledare däremot kan – i sina ljusa stunder – anpassa ideologin, så att den bättre motsvarar människors behov och i någon mån avspeglar verkligheten.”


/Åke


Om kreativitetens verkningar…
(7 juli 2017)

Hej, skulle här vilja göra ett förtydligande av konsekvensen av nämnda uttryck. Som media har vi ju alltid haft och kunnat vänja oss vid radio, tv och tidningar. som var för sig levererar ljud, bild respektive text till oss konsumenter.
Det som har hänt och kommer att påskynda tidningars hädangång är att de som levererar rörliga bilder i sitt nyhetsmaterial i allt större utsträckning bara levererar text och därmed konkurrerar med tidningarna. Dessa har därför i ökad omfattning börjat visa korta snuttar rörliga bilder som lockar till att titta på den medföljande och ofta oönskade reklamen.
Kort sagt påskyndar de rörliga bilderna tidningsdöden.
/Åke

Almedalen (6 juli 2017)

Har lyssnat intresserat på vad våra politiska företrädare framfört på scenen. Mest svepande uttalanden och en hel del löften utan att närmare gå in på hur det skall genomföras eller hur det skall betalas.
Fastnade speciellt för Jonas Sjöstedt som upprört berättade om det orättvisa i att en kassörska på Willys betalade 25 % i skatt medan ägaren och miljardären Antonia Ax:son Johnson bara betalade 18 %. Där gjorde Sjöstedt en konstpaus och förväntade sig bifall från sin beställda publik. 

Vad han inte berättade var att Antonia med sina 18 % betalar ett antal miljoner kr i inkomstskatt medan kassörskan med sina 25 % betalar ett blygsamt antal 1000 kr. Om Antonia och andra lika framgångsrika företagare inte betalar sina rabatterade miljoner i skatt skulle nämnda kassörska och alla vi andra få betala ännu mer i skatt. Och risken skulle finnas att verksamheten flyttas ut ur landet. 

Medvetet vilseledande information och en underskattning av publiken.
Vill påminna om vad vår gamle finansminister Gunnar Sträng sade en gång, tummandes på sina hängslen, ”vi behöver de här framgångsrika familjerna, då de ger oss sysselsättning och bra inkomster för Sverige”. (Han syftade då bl.a på familjerna Walllenberg, Söderberg, Wehtje, Johnson, Bonnier, Sachs, Kempe, Åhlén, Roos, Dunker, Broström m.fl.)
/Åke

Engellau och skolan…  (28 juni 2017)

Hej Bjarne,
Håller med om att Engellau gör ett lysande inlägg och klargör skolans roll i den kunskapsöverföring till nya generationer som måste ske.
De brister som råder skulle jag vilja kategorisera som ”systemfel” där politikerna får ta på sig ansvaret för att avgöra vem som är bäst skickad till att ha huvudmannaskapet och på vilket sätt kunskapen bäst skall förmedlas. Betygsinflationen måste bort liksom fusket som breder ut sig.
Kreativa genvägar till platser för högre utbildning måste stävjas och krav på examina införas.

När det gäller socialiseringen får Engellau av mig bara ett halvt rätt då han glömde bort föräldrarnas roll. Vill påstå att det är i varje svenskt hem som grunden till rätt attityd och socialisering läggs genom goda maner, tillgång till  böcker att läsa och en överföring till barnen av livslång erfarenhet görs.

Tror att det i många hem finns föräldrar som ”inte bryr sig tillräckligt” om sina adepter och kanske själva saknar till- räcklig grund att stå på då skolans degenerering redan pågått ett antal år.

Engellau har sen rätt igen att skolan sedan tar över stafettpinnen och vidareutvecklar begåvningsreserven. Det ser rätt dystert ut med den nuvarande utformningen och för att vända den trenden behövs en eller flera trovärdiga politiska profiler som kan peka med hela handen. (Gärna karismatiska och varför inte en major?) /Åke

Mer vin… (31 maj 2017)

Att ha begåvade vänner gör livet lite lättare - tänker jag när jag får detta från vännen Åke:

Bra förslag!
vilket parti röstar för en sänkning av skatten på vin? Man kan bli riktigt bekymrad över hur tillgången på sötvatten används när man ser hur lite tillgång vi egentligen har av den varan.

Vatten finns det nog av på jorden, hela 1400 miljoner kubikkilometer. Tråkigt nog är bara 3 % av detta sötvatten tillgängligt som tråkigt nog dessutom till 75 % är bundet i is och snö vid polerna. Så det återstår bara mindre än 1 % färskvatten av jordens förråd som kan användas av människorna.

Av denna futtiga % används ca 70 % till bevattning inom jordbruket, 22 % av industrin och 8 % av hushållen. Solen driver vattnets kretslopp via havets avdunstning, moln och regn ner till vår reserv i grundvattnet. När den sjunker och hotas av inträngande saltvatten är vi illa ute.
Mindre onödig användning av vatten är en god rekommendation. Sänk därför skatten på vinet!

KF-möte 22 maj 2017

Helt rätt Göken, det finns anledning att ta sig en funderare på vad som döljer sig bakom rubrikerna. Sluga formuleringar innebär oftast inga positiva nyheter för medborgarna.

”Reviderad renhållningsordning” kan t.ex. innebära minskad service.. ”Reviderad renhållningstaxa” betyder med all sannolikhet dyrare och färre hämtningar.
”Ev ändring av brandskyddspolicy” har säkert att göra med att det är dyrt att ha med Katrineholms brandväsen att göra.
Tycker att Vingåker skulle utveckla den lokala räddningstjänsten med de möjligheter man själv har och bara utnyttja Katrineholms tjänster när deras dyra utrustning och personal akut behövs.

Aktieköp i Inera AB då, vad kan det innebära? Kan vara positivt att betala en ”försäkringspremie” för att vara med om något man som kommun själv inte har råd med. Dessutom kan man få information och insyn även om man inte är stor nog att få kontroll över verksamheten.

Oftast när det gäller ärenden av olika slag har de beretts av utpekade personer/tjänstemän som sen föredrar ärendet och kommer med en rekommendation.
Därför är det oftast så att de flesta i en beslutande församling bara ”håller med föregående talare” utan att ha fattat vad beslutet har för konsekvenser.
Det är en våt dröm att alla beslutsfattare skall vara pålästa och insatta i ärendena.
/Åke

Det goda samhället?

Det lugna och trygga Vingåker. Det låter bestickande och lockande som omväxling till det större tempo som råder i ett storstadsområde.

Men vad är egentligen det goda samhället?

Läser just vad  Hans Ingvar Roth skriver i SVD

"Med hjälp av ett gott politiskt styre ges möjlighet till att förverkliga allt det som berikar det mänskliga livet, nämligen ett rikt socialt liv, ett berikande arbete, bildning och förnöjelser.” 

En viss Geoff Mulgan har i en bok behandlat den politiska världen. Där noteras att ”politiker ofta är fångade av viljan att hela tiden te sig bra ut i massmedia. och ofta är oförmögna att förverkliga sina politiska  målsättningar.”

Det räcker sannolikt inte med att sitta vid den politiska makten och förvalta givna ramar. Medborgarna kräver hela tiden samma förbättring/utveckling som omvärlden åtnjuter. Den förbättringen kan bara åstadkommas genom att gemensamma resurser förstärks och fördelas rättvist. 

Corren skriver att kommunen vill utveckla orten (Vadstena) genom att ta reda på vad allmänheten önskar.

Eftersom det snart är val igen även i Vingåker finns ju möjlighet för både de styrande i kommunen liksom för de lokala partierna och allmänheten att uttrycka sina önskemål om hur man skulle vilja utveckla sin bygd till något ännu mer attraktivt som skulle kunna sätta  sina spår i alla rankinglistor.
/Åke

Fair-trade (11 maj 22017)

Hej,
Bra att du tog upp ämnet fair-trade. Det är många som låtit sig luras, både konsumenter/skattebetalare,odlare och arbetare.

En liten distinktion är på plats. Det gäller att skilja på fair-trade och föreningen/bolaget Fairtrade Sverige. Det finns många ”världsbutiker” runtom i landet som bara har rättvisemärkta produkter och där Fairtrade Sverigeinte är inblandat.

Kvalitativ omvärldsbevakning för hållbar utveckling hanteras t.ex. av CSR (Corporate Social Responsability)

Tråkigt nog är det ett lagligt systemfel som gör att bl.a facket kan samla på sig intäkter via bolag och förening.
För oss medborgare finns egentligen bara ett motmedel och det är att rösta med fötterna. (Byta parti och/eller köpa alternativ vara.)

Ett annat sådant lagligt systemfel utnyttjas av de politiker som avgår. De startar bolag för att där samla på sig nya intjänade intäkter utan att ta ut lön samtidigt som staten under ett antal år utbetalar rättmätigt intjänade pensioner.

Många kommuner stoltserar med att vara Fairtrade-certifierade, en märkning som syftar till att öka konsumtionen av rättvisemärkta produkter. Förutom att krav ställs på kommunen är systemet med Fairtrade orättvist vilket Kristianstadsbladet skriver här.

Någon som kommer ihåg de Fair-trade-märkta lingonen och de gästarbetande Thailändarna. Coop med sitt Änglamark hade svårt att förklara hur man efterlever Kravs regler.


Själv har jag helt lackat ut på de Sydafrikanska vinerna, där de flesta kommer från lokala vinodlare som är knutna till
Robertsons Winery
Klart irriterande.

Varje gång man passerar klädaffärer och ser alla snygga billiga kläder som finns borde man titta på skyltarna och se var de tillverkats. Vartefter lönerna höjs flyttas tillverkningen till ännu billigare tillverkningsländer. Någon som vet var Myanmar ligger?
HM, tror jag, försöker vad de kan för att hålla en schysst attityd mot alla kvinnor som syr deras kläder.
/Åke